Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | İstanbul Moda Akademisi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA RIZA BEYANI

Değerli Öğrencimiz/Katılımcımız,

İTKİB Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Destek A.Ş,(İstanbul Moda Akademisi) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sayıldığından verilerin işlenmesinde bu sorumluluk bilinciyle ve hassasiyetle hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Rıza Beyanı (“Rıza Beyanı Metni”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri doğrultusunda ve İstanbul Moda Akademisi bünyesinde işlenecek olan kişisel verileriniz ve bu verilerin işleme amaçları hakkında tarafınızı bilgilendirmek ve bilgilendirmeye dayalı olarak rızanızı temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Açıklamalar

İşlenecek Kişisel Verilerin Kapsamı

İstanbul Moda Akademisi uhdesinde işlenecek olan kişisel verileriniz ve bu verilerin işlenmesindeki ve 3. Kişilerle paylaşılmasındaki amaçlar aşağıdaki gibidir;

 1. Fotoğraf veriniz güvenlik ve iç iletişim amacıyla işlenecektir. İşlemenin mahiyeti insan kaynakları tarafından hem elektronik hem de fiziksel olarak; saklanması ile sınırlıdır.
 2. Kimlik bilgileriniz, öğrenim bilgileriniz, adli sicil bilgileriniz ve meslek bilgileriniz programa katılım şartını karşılama amacıyla işlenecektir. İşlemenin mahiyeti insan kaynakları tarafından verinin fiziksel ortamda saklanması ile sınırlıdır.

İşleme Esasları

Kişisel verileriniz

 1. hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 2. doğru ve gerektiğinde güncel biçimde,
 3. belirli, açık ve meşru amaçlarla,
 4. işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir.

İşleme Süresi

Kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Kişisel veriler işlenme amaçları sona erdiğinde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Haklarınız

Kişisel verilerinizin her zaman hukuka uygun olarak işlenebilmesini teminen

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış işlenmiş olması sebebiyle ilgilinin talebi üzerine verinin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Rıza Beyanının Hukuki Mahiyeti ve Sonuçları

Kanun uyarınca, Kanunda tanımlanan ve ilgilinin açık rızasının alınmasını gerektirmeyen istisnai haller saklı kalmak koşuluyla; kişisel verilerin işlenebilmesi/aktarılması için ilgili kişiden açık rıza alınması gerekmektedir.

Kanunun 3. maddesine göre açık rızanın bilgilendirmeye dayanması gerekmektedir. İşbu sebeple aşağıda yer alan ilgili rıza beyanı/beyanlarını imzalamadan önce işbu metnin 1. maddesinde yer alan açıklamalar dikkatli biçimde okunmalıdır.

İlgili rıza beyanını imzalamanız halinde işlenmesine muvafakat gösterdiğiniz veriler bakımından “açık rıza”nız alınmış addolunacak ve kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde işlenebilecektir.

Açık rıza yalnızca işlenmesine muvafakat ettiğiniz kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.

Muvafakatinizi geri almak istemeniz halinde ilgili talebinizi yahut kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınızı [email protected] adresine mail atarak iletebilirsiniz.

 

İstanbul Moda Akademisi tarafından işlenmesi öngörülen ve işbu Rıza Beyanı Metninin “1. maddesinde yer alan tüm kişisel verilerimin işleme amacı ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğimi beyan ederim.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

İşbu bilgilendirme ve aydınlatma duyurusu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) 10. maddesi gereği hazırlanmış olup, bu beyan; kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepleri içermektedir. Aynı zamanda kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında Veri Sorumlusu sıfatlıyla İTKİB Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Destek A.Ş. (İstanbul Moda Akademisi) internet sitesi/siteleri aracılığıyla tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Verinin Kapsamı

Kurumumuzla yürüttüğünüz iş ilişkisi ve öğrenim süreçlerinizde; kişisel verilerinizin güvenliği ve özel hayatın gizliliği ilkesi, bu ilişkinin tesisiyle başlayan öncelikli çalışma prensiplerimizdendir. Mevzuat, altyapı ve diğer ürün geliştirme çalışmalarımızda bu konu bizim için büyük önem arz etmektedir ve yapısal planlamalara dâhil edilmektedir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen KVKK uyarınca; bir kişinin kimlik, iletişim, öğrenim, ve mesleğinize ilişkin bilgileri, hizmet verdiğimiz tüm ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler, genel merkezimiz ve merkez dışı örgütlerimizdeki kamera/ telefon kayıtlarındaki ses ve/veya görüntü tipi bilgiler; müşterilerimiz ile imzalanan çerçeve sözleşmeler kapsamındaki işlemler sonucu edinilen -mevzuatın zorunlu kıldığı, müşteriyi tanıma kuralı kapsamında- müşterinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, İstanbul Moda Akademisi’nin sunduğu her bir ürün ve hizmetten sizleri faydalandırmak üzere gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi; bu ürün veya hizmet özelinde, müşterimiz olarak sizinle hukuki / ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi; size hitaben eden ürün gruplarının tespit edilebilmesi, ihtiyaçlarınıza yönelik geliştirme yapılabilmesi; yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde size öneriler getirilebilmesi; aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca -bu konuda izin vermiş olmanız durumunda- pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi; ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimiz ve iştiraki olduğumuz şirketlerin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ile potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlarla, faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verileriniz beyanlarınız üzere; genel merkezimiz, iştiraki olduğumuz şirketler, tüm mobil uygulamalarımız, elektronik işlem platformları, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, müşteri temsilcilerimizin ziyaret ve görüşmeleri, SMS kanalları, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular ile şirketimizin müşterileri ile iş ilişkileri nedeniyle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kurumumuzun faaliyetini sürdürmesi için zorunlu olarak tesis edilmiş sözleşmeler kapsamında ve yasal düzenlemelerde belirtilen işlenmesinin yükümlülükler gereği zorunlu olduğu veya İstanbul Moda Akademisi’nin meşru menfaatleri için işlenmesi gerekli olan kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla açık rızanızın temin edilmesi ile toplanmakta ve işlenmektedir.

Güvenlik Önlemleri

6698 sayılı KVKK kapsamında Veri Sorumlusu olan İstanbul Moda Akademisi, eğitim hizmeti almak / ürün-bilgi temin etmek üzere şirketimize bildirdiğiniz veya kurumumuzca çeşitli kanallar üzerinden temin edilen kişisel verilerinizi işlemektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi paylaşmaksızın www.istanbulmodaakademisi.com ve diğer web sitelerimizi istediğiniz periyodda ziyaret edebilirsiniz. Web sitelerimizi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz, ancak sizin bilginiz dâhilinde temin edilmektedir. Sizin onayınız sonucunda kayıt altına alınan kişisel verileriniz; hukuka aykırı şekilde işlenmesine engel olacak şekilde İstanbul Moda Akademisi tarafından teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara en uygun güvenlik yöntemleri ve teknik tedbirler ile koruma altına alınmaktır.

Üçüncü Kişilerle Paylaşma

Yasal düzenlemelerde yer alan -kimlik, adres gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dâhilinde saklanmasına ilişkin- düzenlemeler ile yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği; İstanbul Moda Akademisi tarafından, kişisel veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla ve KVKK'da sayılan şekillerde kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişiler ile paylaşılabilmektedir.

İstanbul Moda Akademisi nezdindeki kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kurumumuzun doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi iştiraklerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veren veya hizmet alınan yurt içi üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, kanunlar uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, faaliyetler için kullanılan elektronik ortamlara, platformlara ve Kurumumuz web sitelerine, müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili Resmi mercilere ve tüzel kişilere -hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde- aktarılabilecektir. Ayrıca iş birliği yapılan kuruluşlar, program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı taraflar ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişiler, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlarla -belirli ve sınırlı olacak şekilde- paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

KVKK 11. Maddesi gereğince, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin -eksik / yanlış işlenmişse- düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Saygılarımızla.

İstanbul Moda Akademisi