Stratejik Yönetim | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Stratejik Yönetim

Süre: 6 Saat (6 saat x 1 gün)

Katılım Ücreti: 200 TL

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

 

Gün ve Saat: Cuma 10.00 – 17.00
Eğitim Tarihi: 05 Ocak 2018
 

 

Eğitim Tarihi: 05 Ocak 2018
Eğitim Yeri: İHKİB/ Dış Ticaret Kompleksi
 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

STRATEJİ • İşletme amaç ve hedeflerinin tespiti, işletme ile çevresi arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi ve amaçlara ulaşmak için gerekli faaliyetlerin planlanması ve gerekli kaynakların dağıtımı işlemidir. • İşletmenin iç kaynakları ve yetenekleriyle dış çevrenin fırsat ve tehditleri arasında uyum sağlamaktır.

STRATEJİK YÖNETİM • Strateji geliştirme, uygulama ve sonuçları değerlendirme ve kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetlerdir. • İşletme ile çevresi arasındaki ilişkileri düzenleme ve rakiplere üstünlük sağlamak için işletme kaynaklarının kullanılmasıdır.

Hiyerarşik yapı içinde koordinasyon sağlar. • İşletme içinde bütünlük ve koordinasyon sağlar. • Farklı birim ve kademelerin birbirinden bağımsız amaç belirlemesini önler. • İşletmenin varlığını sürdürmesi için kendisini tehdit eden dış çevreyi (rakipler, müşteriler, aracılar, tedarikçiler) analiz etmektedir.

 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 

Stratejik Planlama: • İşletme vizyon ve misyonunun belirlenmesi, • İşletme amaçlarının belirlenmesi, • Rekabetçi pozisyonun belirlenmesi, • Strateji oluşturma, strateji seçimi ve strateji geliştirme, • Strateji uygulama, • Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi.

Vizyon ve Misyon: • Vizyon, organizasyonun ulaşmak istediği amaç ve hedefleri ifade eder. • Misyon, belirlenen amaç ve hedefler üzerinde odaklanmış bir görev duygusudur.

STRATEJİK YÖNETİM TEORİLERİ 

Kaynak Temelli Teori: • Kaynaklar işletmenin ulaşabildiği, sahip olduğu ve kontrol edebildiği faktörlerdir. • Kaynaklar işletmelerin güçlü ve zayıf taraflarını içeren tüm unsurlardır. • Kaynaklar fiziksel, entelektüel ve kültürel kaynaklar olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır

Endüstriyel Rekabet Teorisi: • Michael Porter tarafından yapılmıştır. • Porter bir sektörde rekabeti beş değişken ve bunların özellikleri ile incelemiştir: Sektörde satıcıların (tedarikçiler) gücü Sektörde alıcıların (müşterilerin) gücü İkame ürünlerin tehdidi Piyasaya (sektöre) yeni giriş yapan işletmelerin neden olduğu tehdit ve tehlikeler - Sektörde faaliyet gösteren mevcut işletmeler arasındaki rekabet. 

Stratejik Maliyet: • İşletmeler faaliyet gösterdikleri pazarda etkin bir rekabet yapabilmek için maliyetlerini bilmek zorundadır. • Maliyetlerini analiz etmeyen bir işletme uygun fiyatlandırma yapamaz ve satış politikası geliştiremez.

Temel Rekabet Stratejileri: • İşletmeler için uzun dönemli bir başarının ölçütü rekabet üstünlüğüdür. • İşletmeler rekabet avantajı kazanmak ve pazarda önde olmak için fiyat, kalite, zaman ve çeşitlilik olmak üzere dört farklı alanda strateji geliştirebilir. • Michael Porter tarafından geliştirilmiştir.

Temelini, bir işletmenin uygulayabileceği rekabet stratejileri oluşturmaktadır. • Rekabet stratejileri kapsamında işletme üç tür strateji izleyebilir: - Maliyet Stratejisi - Farklılaşma Stratejisi - Odaklanma Stratejisi

İşletme Portföy Analizi: • Portföy matrisleri rakipleri ve rekabet koşullarını değerlendirmek amacıyla kullanılan stratejik yönetim araçlarıdır. • Stratejilere yol göstermesi bakımından işletmenin çeşitli ölçülere göre değerlendirilmesi ve bunların gelecekte işletmeye sağlayacağı faydanın tahmin edilmesi sürecidir.

SWOT Analizi: • Bir organizasyonun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesine imkan sağlayan bir analiz tekniğidir. • “mevcut durum” analizidir. • Organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniğidir. • En önemli yönü organizasyonun hem iç hem de dış durum değerlendirmesine imkan tanımasıdır.

S : Strength (Organizasyonun güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir.) W : Weakness (Organizasyonun güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesi demektir.) O : Opportunity (Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.) T : Threat (Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.)

PROGRAM İÇERİĞİ

Egitmen: Hülya Mutlu

Hacettepe Üniversitesi İİBF mezunu olan Hülya Mutlu farklı sektörlerde insan kaynakları, kalite, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve organizasyonel gelişim alanlarında tecrübe kazandıktan sonra yönetim danışmanı olarak çalışmaya başladı. Hülya Mutlu ayrıca çok sayıda kampus etkinliğinde üniversite öğrencilerine yönelik yapılan gelişim ve kariyer programlarında konuşmacı ve eğitmen olarak bulunmuş, şu ana kadar 25.000 üzerinde üniversiteliye bu programlar vasıtası ile ulaştı. Turkquality onaylı Enmac Grup un danışmanlarındandır. İnsan kaynakları, süreç iyileştirme ve kalite yönetim sistemleri konularında danışmanlık yapıyor. Halen Türkiye de üç ayrı grup firmasının ikisinde yönetim kurulu, birinde ise icra kurulu üyeliği görevleri bulunuyor. Avusturalya merkezli Equal Assurance şirketinin Türkiye’deki tek yetkili ofisi oldu. www.equalassurance.com Ayrıca ISO 9001 (Kalite yönetim sistemi), ISO 14001 (Çevre yönetim sistemi), ISO 18001 (İşçi sağlığı ve güvenliği) konularında Deming in asistanı Paul Robere den Robere Assotiation da ve Captain Graham J.Botterill Ferribby International den eğitimler alarak her üç sistem için de baş denetçi olarak atandı.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...